Các trạng thái của vật chất

Chất nguyên chất hay hỗn hợp Hoạt động sinh viên này là hoàn toàn mở. Dựa trên một câu hỏi và kiến ​​thức hiện có của họ về chủ đề này, họ phải thực hiện một thí nghiệm. Sử dụng kết quả của thí nghiệm, câu hỏi nghiên cứu cần được trả lời. Họ viết quy trình thí nghiệm riêng của họ và danh sách các tài liệu. Các kết quả có thể được xử lý thành một báo cáo hoặc thảo luận trong lớp học. Sinh viên thực hành làm nghiên cứu và viết báo cáo. Người ta cho rằng họ đã biết sự khác biệt giữa các chất và hỗn hợp nguyên chất và sự khác biệt về tính chất.

Xem "Chất nguyên chất hay hỗn hợp"

Chưng cất rượu vang đỏ Trong hoạt động này, việc chưng cất rượu vang đỏ được nghiên cứu. Đây là một thử nghiệm khá cơ bản trong đó một cảm biến nhiệt độ được sử dụng và kết quả xuất hiện trên màn hình theo thời gian thực. Phương pháp này cho phép quan sát toàn bộ quá trình, khám phá tốc độ thay đổi nhiệt độ và so sánh các giá trị đo được với các dự đoán lý thuyết.

Xem "Chưng cất rượu vang đỏ"