Phân tích hóa học

Độ chua của rượu Trong hoạt động này, sinh viên thực hiện một thí nghiệm trong đó nghiên cứu hàm lượng axit chuẩn độ (TA) của rượu vang. Sinh viên thực hiện chuẩn độ axit-bazơ và theo dõi phản ứng bằng cảm biến pH hoặc cảm biến độ dẫn. Đây là một phương pháp thường được sử dụng để xác định độ axit và chất lượng rượu vang. Nó được sử dụng trong nhiều nghiên cứu khác nhau. Hoạt động này dành cho sinh viên tìm thấy những bài học thường xuyên về axit và bazơ quá đơn giản. Sử dụng thí nghiệm này, họ có thể thử thách bản thân với một dự án theo ngữ cảnh chuyên sâu hơn liên quan đến chủ đề này.

Xem "Độ chua của rượu"

Lượng đồng trong một đồng xu Trong hoạt động này học sinh điều tra các thành phần của một hợp kim. Đầu tiên, họ hòa tan một lượng đồng xu Euro nhất định trong axit nitric, sau đó thêm 1 M amoniac. Các ion đồng (II) trong dung dịch tạo thành phức hợp đồng-amoniac tạo ra màu xanh đậm. Cường độ của màu xanh là một dấu hiệu cho thấy lượng ion đồng (II) có mặt, cho phép xác định hàm lượng đồng của đồng xu. Học sinh thực hiện phân tích định lượng tiêu chuẩn bằng phương pháp quang phổ. Đầu tiên họ tạo một đường cong hiệu chuẩn bằng cách sử dụng các mẫu có nồng độ đồng (II) đã biết. Sử dụng đường cong, họ xác định nồng độ đồng (II) trong dung dịch đồng xu và tính hàm lượng đồng trong đồng xu.

Xem "Lượng đồng trong một đồng xu"