Nhiệt hóa học

Hàm lượng năng lượng của thực phẩm Đây là một hoạt động trong đó các nhóm sinh viên khác nhau có thể điều tra các mặt hàng thực phẩm khác nhau. Một mẫu thực phẩm có khối lượng đã biết được đốt cháy, làm nóng một nhiệt lượng kế. Học sinh ghi lại nhiệt độ của nước được làm nóng bằng máy đo màu, tính năng lượng truyền vào nước và từ đó ước tính năng lượng hiện diện trên một đơn vị khối lượng thực phẩm.

Xem "Hàm lượng năng lượng của thực phẩm"

Nhiệt độ và ngọn lửa Thí nghiệm này là một sự thích ứng định lượng của một thí nghiệm nổi tiếng về nhiệt độ ngọn lửa. Trong thí nghiệm đó, học sinh đặt một miếng gạc dây thẳng đứng trong ngọn lửa. Khi dây phát sáng ở một số khu vực nhất định, nhưng vẫn tương đối lạnh ở những khu vực khác, học sinh thấy rằng ngọn lửa không nóng đồng nhất. Trong thí nghiệm này, họ sử dụng cảm biến cặp nhiệt điện có khả năng đo nhiệt độ lên tới 1350 độ C để thực sự đo nhiệt độ của ngọn lửa đầu đốt.

Xem "Nhiệt độ và ngọn lửa"