Cân bằng hóa học

Cân bằng phân phối Trong hoạt động này, sinh viên sẽ nghiên cứu trạng thái cân bằng phân phối của iốt trong nước và hexan. Họ sẽ xây dựng một mô hình động để nghiên cứu làm thế nào các biến khác nhau ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng (đạt tới)

Xem "Cân bằng phân phối"

Khí ở trạng thái cân bằng Trong hoạt động này, học sinh nghiên cứu một mô hình hiện có về phản ứng không thể đảo ngược của N2O4 thành NO2 và mở rộng nó để tạo ra trạng thái cân bằng hóa học. Để dạy học sinh đánh giá phê bình một mô hình, chỉ số tập trung phải được tính toán tại một số điểm trong hoạt động. Hoạt động này tập trung vào bản chất của mô hình hóa và ít hơn về hoạt động của trạng thái cân bằng

Xem "Khí ở trạng thái cân bằng"