Sinh thái học

Chất lượng nước Trong thí nghiệm này, sinh viên nghiên cứu một cái ao hoặc dòng suối gần trường học của mình. Các yếu tố phi sinh học và sinh học (hệ thực vật và động vật) đều cung cấp thông tin về chất lượng nước.

Xem "Chất lượng nước"

Trong hoạt động này, học sinh khám phá một hình ảnh động của một mô hình đi bộ ngẫu nhiên tương quan. Học sinh khám phá một bước đi ngẫu nhiên và một bước đi ngẫu nhiên tương quan hướng tới một bông hoa. Học sinh cố gắng tìm các cài đặt tham số tối ưu và so sánh mô hình với thực tế.

Xem "Chuyến động ngẫu nhiên của côn trùng"