Sinh học tế bào

Trong hoạt động này, sinh viên sẽ phân tích hình ảnh của một tế bào bằng công cụ đo video. Họ sẽ khám phá kích thước của các phần khác nhau của tế bào

Xem "Đo kích thước các tế bào"

Rượu và màng tế bào Trong hoạt động này, sinh viên nghiên cứu tác động (tiêu cực) của các loại rượu khác nhau lên màng tế bào.

Xem "Rượu và màng tế bào"