coach

Dựa trên kinh nghiệm sử dụng công nghệ thông tin ở các trường tiểu học, CMA đã phát triển Bộ Khoa học Tiểu học tăng cường công nghệ , bao gồm một loạt các hoạt động dựa trên tìm tòi và nâng cao trình độ công nghệ cho học sinh từ 9 đến 12 tuổi. Trong hoạt động này, học sinh sử dụng thiết bị chuyển đổi € Sense và các cảm biến của CMA để tìm hiểu các khái niệm khoa học cơ bản về âm thanh, ánh sáng, nhiệt và nhiệt độ.

Học sinh thực hiện các thí nghiệm khảo sát dựa trên tìm tòi khám phá và sử dụng các cảm biến để thu thập dữ liệu. Chúng phát triển các khả năng cơ bản để tiến hành thí nghiệm và hiểu về việc tìm tòi khoa học cũng như phát triển các kỹ năng toán học để đọc và giải thích các đồ thị đo lường. Trong hoạt động này, công nghệ được sử dụng để cải thiện khả năng học và hiểu của học sinh.

Các hoạt động của học sinh

Các hoạt động Khoa học Tiểu học của học sinh kết hợp với việc sử dụng  €Sense để khảo sát các hiện tượng xung quanh ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ và nhiệt độ. Mỗi hoạt động bao gồm phiếu học tập và tệp hoạt động trên phần mềm Coach.

Hoạt động của học sinh

Hướng dẫn giáo viên

Hướng dẫn giáo viên (về cách sử dụng phần cứng và phần mềm, về khoa học và phương pháp sư phạm) và các video hướng dẫn có thể được sử dụng để giúp giáo viên bắt đầu làm việc với các hoạt động cuả Coach 7 Lite.

Bắt đầu và Hướng dẫn giáo viên(pdf files)
Video hướng dẫn