Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung quan trọng của Công ty như: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.


 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu