« Trở về

Hoạt động trải nghiệm 4

Kết nối tác giả
Tác giả: Phó Đức Hòa (Tổng Chủ Biên)- Bùi Ngọc Diệp (Chủ Biên) - Lê Thị Thu Huyền - Nguyễn Hà My - Đặng Thị Thanh Nhàn - Nguyễn Hữu Tâm - Nguyễn Huyền Trang
Số trang: 96
Kích thước: 19 x 26.5
Giá bán: Liên hệ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2023

Giới thiệu sách

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Chủ đề/ Bài  Học liệu
Tài liệu tập huấn
 • Câu hỏi tập huấn GV sử dụng SGK

 • Slide tập huấn GV sử dụng SGK

 • Tài liệu bồi dưỡng GV sử dụng SGK (Bìa)

 • Tài liệu bồi dưỡng GV sử dụng SGK (Ruột)

 • Tiết dạy minh họa -Chủ đề 4: Em yêu truyền...

 • Tiết dạy minh họa -Chủ đề 4: Em yêu truyền...

Expand
Phân phối chương trình
 • PPCT HDTN 4-CTST-Ban 1

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 1. Em lớn lên cùng mái trường mến yêu
 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 1- KE HOACH BAI DAY

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 1- TUAN 1-HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 1- TUAN 1-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 1- TUAN 2-HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 1- TUAN 2-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 1- TUAN 3-HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 1- TUAN 3-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 1- TUAN 4-HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 1- TUAN 4-SHL

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 2. An toàn trong cuộc sống của em
 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 2- KE HOACH BAI DAY

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 2- TUAN 5-HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 2- TUAN 5-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 2- TUAN 6-HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 2- TUAN 6-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 2- TUAN 7-HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 2- TUAN 7-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 2- TUAN 8-HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 2- TUAN 8-SHL

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 3. Biết ơn thầy cô Yêu quí bạn bè
 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 3- TUAN 10-HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 3- TUAN 10-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 3- TUAN 11-HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 3- TUAN 11-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 3- TUAN 12-HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 3- TUAN 12-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 3- TUAN 9-HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 3- TUAN 9-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 8- KE HOACH BAI DAY

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 4. Em yêu truyền thống quê hương
 • ~$HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 1- TUAN...

 • HDTN4-CTST-BAN 1-CHU DE 4-KE HOACH BAI DAY

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 4- TUAN 13-HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 4- TUAN 13-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 4- TUAN 14-HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 4- TUAN 14-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 4- TUAN...

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 4- TUAN 15-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 4- TUAN 16-HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 4- TUAN 16-SHL

 • Tiết dạy minh họa -Chủ đề 4: Em yêu truyền...

 • Tiết dạy minh họa -Chủ đề 4: Em yêu truyền...

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 5. Chào năm mới và chi tiêu tiết kiệm
 • HDTN4-CTST-BAN 1-CHU DE 5-KE HOACH BAI DAY

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 5- TUAN 17- HĐGDTCĐ

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 5- TUAN 17-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 5- TUAN 18- HĐGDTCĐ

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 5- TUAN 18-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 5- TUAN 19-HĐGDTCĐ

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 5- TUAN 19-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 5- TUAN 20-HĐGDTCĐ

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 5- TUAN 20-SHL

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 6. Phát triển bản thân
 • HDTN4-CTST-BAN 1-CHU DE 6-KE HOACH BAI DAY

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 6- TUAN 21-HĐGDTCĐ

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 6- TUAN 21-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 6- TUAN 22-HĐGDTCĐ

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 6- TUAN 22-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 6- TUAN 23-HĐGDTCĐ

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 6- TUAN 23-SHL

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 7. Gắn kết gia đình Quý trọng phụ nữ
 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 7- KE HOACH BAI DAY

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 7- TUAN 24-HĐGDTCĐ

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 7- TUAN 24-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 7- TUAN 25-HĐGDTCĐ

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 7- TUAN 25-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 7- TUAN 26-HĐGDTCĐ

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 7- TUAN 26-SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 7- TUAN 27-HĐGDTCĐ

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 7- TUAN 27-SHL

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 8. Em và cuộc sống xanh
 • ~$HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 8- TUAN 28- SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 8- KE HOACH BAI DAY

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 8- TUAN 28- HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 8- TUAN 28- SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 8- TUAN 29- HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 8- TUAN 29- SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 8- TUAN 30- HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 8- TUAN 30- SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 8- TUAN 31- HDGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 8- TUAN 31- SHL

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 9. Nhưng người sống quanh em và nghề truyền thống quê hương
 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 8- KE HOACH BAI DAY

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 9- TUAN 32- HĐGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 9- TUAN 32- SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 9- TUAN 33- SHL

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 9- TUAN 33-HĐGDTCD

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 9- TUAN 34- HĐGDTCĐ

 • HĐTN4-CTST-BAN1-chủ đề 9- TUAN 34- SHL

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 1. Em lớn lên cùng mái trường mến yêu
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 2. An toàn trong cuộc sống của em
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H30

 • H31

 • H32

 • H33

 • H34

 • H35

 • H36

 • H37

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 3. Biết ơn thầy cô Yêu quí bạn bè
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 4. Em yêu truyền thống quê hương
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H30

 • H31

 • H32

 • H33

 • H34

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 5. Chào năm mới và chi tiêu tiết kiệm
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 6. Phát triển bản thân
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 7. Gắn kết gia đình Quý trọng phụ nữ
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 8. Em và cuộc sống xanh
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 9. Nhưng người sống quanh em và nghề truyền thống quê hương
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

Expand
 • Các sách cùng loại