Phần mềm Coach 7

Tại cửa hàng của chúng tôi, bạn chỉ có thể mua Giấy phép sử dụng Coach 7 đơn lẻ. Về giá và việc mua Giấy phép sử dụng Coach 7 cho trường học, vui lòng liên hệ với đại lý địa phương hoặc đại lý của CMA . Nếu bạn không cần sử dụng hết tất cả các chức năng của Coach 7, hoặc khi bạn sử dụng phần mềm để làm việc với học sinh cấp tiểu học, bạn có thể sử dụng phần mềm Coach 7 Lite ( đã có và miễn phí ) kết hợp với các thiết bị chuyển đổi của chúng tôi. Đăng ký qua đường dẫn: Tải xuống> Phần mềm> Coach 7 Lite.