« Trở về

Hướng dẫn đánh giá - Lớp 1

Kết nối tác giả
Tác giả: Xuân Thị Nguyệt Hà - Nguyễn Thị Hạnh - Phó Đức Hòa - Đào Thị Hồng - Hoàng Mai Lê - Nguyễn Đức Mạnh - Nguyễn Hà My - Phạm Quỳnh - Nguyễn Thị Thấn - Lưu Thu Thủy - Trần Hải Toàn - Nguyễn Huyền Trang
Số trang: 168
Kích thước: 19 x 26
Giá bán: 45000
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2021

LỜI NÓI ĐẦU

 

Thực  hiện  Chương  trình  Giáo  dục  phổ  thông  cấp Tiểu  học  ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày  04  tháng  9  năm  2020  về  Quy  định  đánh  giá  học  sinh  tiểu  học. Theo Thông tư số27/2020/TT-BGDĐT, đánh giá nhằm “cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục”.

 

Để hỗ trợ giáo viên trong quá trình đánh giá học sinh tiểu học, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách Hướng dẫn đánh giá môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm - lớp 1 (Theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 04/9/2020

của  Bộ  Giáo  dục  và  Đào  tạo) gồm  hướng  dẫn  giáo  viên  thực  hiện đánh giá thường xuyên quá trình học tập, rèn luyện và đánh giá định kì việc  phát  triển  phẩm  chất,  năng  lực  học  sinh  tiểu  học  trong  dạy  học các môn học (Toán 1, Tiếng Việt 1, Đạo đức 1, Tự nhiên và Xã hội 1) và tổ chức hoạt động giáo dục (Hoạt động trải nghiệm 1). Qua đó, giúp

giáo viên tiểu học, nhà quản lí giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá học sinh, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời, cuốn sách còn hỗ trợ cha mẹ học sinh hiểu về cách đánh giá học  sinh  tiểu  học  hiện  nay  và  chủ  động  tham  gia  cùng  với  giáo  viên, nhà  trường  đánh  giá  quá  trình  và  kết  quả  học  tập,  rèn  luyện,  quá  trình hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của con em mình.

 

Các tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy, cô giáo, phụ huynh học sinh và bạn đọc quan tâm để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

                                                                                                 Các tác giả

  • Các sách cùng loại