Ảnh

Ảnh

Chuẩn độ axit - bazơ Trong các hoạt động này, học sinh sử dụng phương pháp chuẩn độ để xác định nồng độ dung dịch axit chưa biết.

Xem "Chuẩn độ axit - bazơ"