Tôi (V) Đặc trưng

Tôi (V) Đặc trưng

Đo dòng điện và điện áp Trong hoạt động này, học sinh sử dụng các cảm biến điện áp và dòng điện và học cách đo dòng điện và điện áp trong một mạch điện đơn giản.

Xem "Đo dòng điện và điện áp"