Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Phát hành sách Giáo dục thành công tốt đẹp

Thực hiện chủ trương, đường lối chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc phát triển hệ thống cửa hàng, siêu thị sách bán lẻ, ngày 02/02/2016, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Phát hành Sách Giáo dục đã tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất.


 

Công ty CP Phát hành Sách Giáo dục đã tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất

 


Tiền thân là hệ thống 7 cửa hàng bán lẻ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Hà Nội, sự ra đời của Công ty Phát hành sách Giáo dục  đánh dấu bước đầu phát triển mới theo một mô hình mới – mô hình Công ty cổ phần hạch toán độc lập. Mục tiêu hoạt động của Công ty là tối đa hóa hiệu quả của đồng vốn đầu tư thông qua việc tích luỹ và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mở rộng thị phần và ngành nghề kinh doanh, đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp. Định hướng chung của Công ty cổ phần sách giáo dục năm 2016 là tập trung vào hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực nằm tạo tiền đề cho chiến lược kinh doanh những năm tới. Năm 2016 ,công ty sẽ phấn đấu để có mức tăng trưởng bền vững, quản lý chuyên nghiệp, thu nhập và lợi nhuận hợp lý.

Tham dự  Đại hội có 57 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

 

Biểu quyết các vấn đề quan trọng tại Đại hội

 


Tại Đại hội cổ đông này, các cổ đông đã bầu ra  Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016  -2021 gồm:


Ông Cấn Hữu Hải – Chủ tịch HĐQT


Ông Hà Sỹ Tuyển - Ủy viên


Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên - Ủy viên


Bà Trần Thị Uyên - Ủy viên


Bà Phạm Thị Hạnh - Ủy viên


Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:


Bà Nguyễn Cẩm Hương – Trưởng ban


Bà Nguyễn Thanh Tú – Thành viên

Ông Nguyễn Hồng Lam – Thành viên 

 

Hội đồng quản trị công ty

 

Ban kiểm soát

 

Ban Lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 do Hội đồng quản trị bổ nhiệm bao gồm:


Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên – Giám đốc điều hành


Bà Trần Thị Uyên – Phó Giám đốc

Bà Phạm Thị Hạnh – Kế toán trưởng 

 

 
Ban Giám đốc công ty
 

Ông Cấn Hữu Hải Chủ tịch hội đồng quản trị  phát biểu tại đại hội


Trong bài phát biểu tại đại hội, ông Cấn Hữu Hải - Chủ tịch hội đồng quản trị  nhấn mạnh, Công ty cổ phần phát hành sách Giáo dục sẽ nỗ lực cải tiến toàn diện để đặt khách hàng làm trọng tâm, xây dựng trên nền tảng giá trị cốt lõi là các sản phẩm phục vụ Giáo dục tạo ra sự khác biệt, đưa Công ty trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về phục vụ giáo dục cho mọi lứa tuổi.

 

Các cổ đông sáng lập tham gia đại hội

 

Sau 3 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần phát hành sách Giáo dục đã thành công tốt đẹp.

 

Phathanhsachgiaoduc.

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu