BUỔI HỌC ĐẦY LÝ THÚ 

Ngày 30/7/2019 với nội dung " Giáo dục Stem trong trường Tiểu học" đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của đông đảo của các đồng chí cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán thuộc 9 huyện và thành phố tỉnh Lào Cai.

 

Tập huấn tại Lào Cai  

Giáo dục STEM là một trong những hoạt động giáo dục được nhấn mạnh trong chương trình giáo dục phổ thông mới để phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

Video hướng dẫn cho khoa học tiểu học  

KHOA HỌC SƠ CẤP - HƯỚNG DẪN BẰNG VIDEO

Tập huấn