Sinh lí người

Trong hoạt động này học sinh khám phá tác dụng của soda đối với răng. Đầu tiên họ sẽ đo các giá trị pH của các loại soda khác nhau. Sau đó, họ sẽ đặt phấn trong các loại soda khác nhau để xem ảnh hưởng đến răng của chúng ta là gì.

Xem "Ảnh hưởng của axit đối với răng"

Huyết áp Trong hoạt động này, huyết áp được lấy từ các phép đo của cảm biến huyết áp. Trong phân tích phương pháp dao động được sử dụng.

Xem "Huyết áp"