Sinh lí động vật

Da động vật Trong hoạt động này, sinh viên nghiên cứu với một thí nghiệm đơn giản chức năng của lông thú. Ví dụ, bông gòn được sử dụng (len khô và nhờn).

Xem "Da động vật"

Di chuyển bằng ngón và móng guốc Động vật di chuyển theo các cách khác nhau. Trong hoạt động này học sinh khảo sát chuyển động của động vật đi bằng gan bàn chân, đầu ngón chân, móng guốc bằng cách phân tích chuyển động của chúng thông qua phân tích Video.

Xem "Di chuyển bằng ngón và móng guốc"

Đo sự hô hấp Trong hoạt động này, sinh viên chứng minh sự hiện diện của carbon dioxide với canxi hydroxit và tính toán lượng glucose được sử dụng từ việc giảm oxy được đo.

Xem "Đo sự hô hấp"

Hô hấp của giòi Trong hoạt động này, học sinh sẽ nghiên cứu hô hấp của giòi. Sử dụng cảm biến CO2 (và tùy chọn là cảm biến O2), sinh viên đo lượng CO2 được giải phóng trong một thùng chứa kín có giòi. Trong hoạt động này, các khái niệm như hô hấp hiếu khí được xử lý. Hoạt động có thể được mở rộng bằng cách thay đổi nhiệt độ của giòi.

Xem "Hô hấp của giòi"