Nghiên cứu

Không khí xấu Với một người ghi dữ liệu, sinh viên sẽ đo một vài biến số để đo chất lượng không khí trong xe buýt, tàu điện ngầm hoặc xe lửa. Nồng độ CO2 có thay đổi không?

Xem "Không khí xấu"