II. Đồ thị nhiệt độ

Câu hỏi định hướng: NHIỆT ĐỘ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN NHƯ THẾ NÀO?

Trong bài học này, học sinh học cách làm và giải thích các biểu đồ nhiệt độ.

Chủ đề: Khám phá về nhiệt và nhiệt độ

Khái niệm: Đồ thị nhiệt độ;Nhiệt độ

Bậc học: Tiểu học

Loại hoạt động: Ghi dữ liệu

Cảm biến: Cảm biến nhiệt độ

Yêu cầu thiết bị chuyển đổi:

Phiếu học tập học sinh đưa ra hướng dẫn thực hiện cho sinh viên.

Hướng dẫn giáo viên bao gồm các nhận xét của giáo viên như phương pháp tiếp cận thực tế, câu hỏi mẫu, bài tập và phân tích dữ liệu.

Kiến thức nền mô tả các nguyên tắc khoa học làm nền tảng cho hoạt động.

Tập tin Coach Activity / result có thể được mở trong Chương trình Coach 7. Điều này đòi hỏi Coach 7 phải được cài đặt trên máy tính của bạn.