Hai đầu vào cảm biến analog

Hai đầu vào cảm biến analog

Chất lượng nước Trong thí nghiệm này, sinh viên nghiên cứu một cái ao hoặc dòng suối gần trường học của mình. Các yếu tố phi sinh học và sinh học (hệ thực vật và động vật) đều cung cấp thông tin về chất lượng nước.

Xem "Chất lượng nước"