Asset Publisher

Đại hội Cổ Đông thường niên 2017

Đại hội Cổ Đông thường niên 2017


Các cổ đông đều ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT, Ban Lãnh đạo Côngbty trong công tác quản trị, điều hành, đồng thời tin tưởng vào định hướng chiến lược cũng như khả năng phát triển của EBD trong năm 2017. ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung quan trọng của Công ty như: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; báo cáo tài chính; phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

 

Toàn bộ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty được đăng tải trên website của EBD: www.sachthietbigiaoduc.vn./.

 

Dưới đây là một số ảnh tại ĐHĐCĐ