Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:
Giới thiệu Bộ SGK lớp 1 “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong Giáo dục” Giới thiệu Bộ SGK lớp 1 “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong Giáo dục”
Giới thiệu SGK Âm nhạc1 Giới thiệu SGK Âm nhạc1
Giới thiệu SGK Đạo đức1 Giới thiệu SGK Đạo đức1
Giới thiệu SGK Hoạt động trải nghiệm1a Giới thiệu SGK Hoạt động trải nghiệm1a
Giới thiệu SGK Hoạt động trải nghiệm1b Giới thiệu SGK Hoạt động trải nghiệm1b
Giới thiệu SGK Mĩ thuật1 Giới thiệu SGK Mĩ thuật1
Giới thiệu SGK Tiếng Việt1 Giới thiệu SGK Tiếng Việt1
Giới thiệu SGK Toán1 Giới thiệu SGK Toán1