Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:
01. Ke hoach trien khai.docx 01. Ke hoach trien khai.docx
1463-QD-BGDDT.pdf 1463-QD-BGDDT.pdf
341-TB-BGDĐT - 27052016.doc 341-TB-BGDĐT - 27052016.doc
3869-BGDDT-GDTH.pdf 3869-BGDDT-GDTH.pdf
4304-BGDDT-GDTH.docx 4304-BGDDT-GDTH.docx
4304-BGDDT-GDTH.docx-1 4304-BGDDT-GDTH.docx-1
543-TB-BGDDT.pdf 543-TB-BGDDT.pdf
899-TB-BGDDT.pdf 899-TB-BGDDT.pdf
CV 5250 tap huan TT22 24.10.2016 dang mang .docx CV 5250 tap huan TT22 24.10.2016 dang mang .docx
CV 5250 tap huan TT22 24.10.2016(dang mang).docx-1 CV 5250 tap huan TT22 24.10.2016(dang mang).docx-1
CV 5250 triển khai tập huấn đánh giá HS tiểu học theo TT22.docx CV 5250 triển khai tập huấn đánh giá HS tiểu học theo TT22.docx
CV 5250 triển khai tập huấn đánh giá HS tiểu học theo TT22.docx-1 CV 5250 triển khai tập huấn đánh giá HS tiểu học theo TT22.docx-1
CV 6248 về tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ.docx CV 6248 về tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ.docx
CV 6248 về tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ.docx-1 CV 6248 về tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ.docx-1
CV tap huan TT22-DGĐK-Final.doc CV tap huan TT22-DGĐK-Final.doc
CV tap huan TT22-DGĐK-Final.doc-1 CV tap huan TT22-DGĐK-Final.doc-1
Lo trinh ke hoach.doc Lo trinh ke hoach.doc
Quyết định ban hành KH triển khai Đề án TV.doc Quyết định ban hành KH triển khai Đề án TV.doc
SKKN 2018-19.doc SKKN 2018-19.doc
TT 03 van ban hop nhat ban hanh quy dinh danh gia hoc sinh TH.pdf TT 03 van ban hop nhat ban hanh quy dinh danh gia hoc sinh TH.pdf
Các trang: 1  2