Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:
TIN HOC 2 - BAI 2. EM TẬP VẼ VỚI PAINT - Tiet 1.docx TIN HOC 2 - BAI 2. EM TẬP VẼ VỚI PAINT - Tiet 1.docx
TIN HOC 2 - Bai 2. EM TẬP VẼ VỚI PAINT - Tiet 1.pptx TIN HOC 2 - Bai 2. EM TẬP VẼ VỚI PAINT - Tiet 1.pptx
TIN HOC 2 - BAI 2. EM TẬP VẼ VỚI PAINT - Tiet 2.docx TIN HOC 2 - BAI 2. EM TẬP VẼ VỚI PAINT - Tiet 2.docx
TIN HOC 2 - Bai 2. EM TẬP VẼ VỚI PAINT - Tiet 2.pptx TIN HOC 2 - Bai 2. EM TẬP VẼ VỚI PAINT - Tiet 2.pptx
TIN HOC 2 - BAI 6. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ LẬP TRÌNH KODU - Tiet 1.docx TIN HOC 2 - BAI 6. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ LẬP TRÌNH KODU - Tiet 1.docx
TIN HOC 2 - BAI 6. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ LẬP TRÌNH KODU - Tiet 1.pptx TIN HOC 2 - BAI 6. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ LẬP TRÌNH KODU - Tiet 1.pptx
TIN HOC 2 - BAI 6. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ LẬP TRÌNH KODU - Tiet 2.docx TIN HOC 2 - BAI 6. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ LẬP TRÌNH KODU - Tiet 2.docx
TIN HOC 2 - BAI 6. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ LẬP TRÌNH KODU - Tiet 2.pptx TIN HOC 2 - BAI 6. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ LẬP TRÌNH KODU - Tiet 2.pptx