Xuất bản thông tin

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung quan trọng của Công ty như: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.